Odmena

Konkrétna výška dojednanej odmeny vždy závisí od náročnosti daného prípadu a potreby právnych služieb klienta. Odmenu za právne služby vždy dohadujeme na základe individuálnej dohody s klientom podľa konkrétnych okolností a náročnosti toho ktorého prípadu, berúc do úvahy aj možnosti klienta.
V prípadoch hodných osobitného zreteľa poskytuje advokátska kancelária s ohľadom na svoje kapacity právne poradenstvo aj za významne nižšie ako štandardné ceny právnych služieb, či prípadne bezplatne.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb stanovuje odmenu za právne služby advokáta. Odmena advokáta môže byť:

  • hodinová - podľa dohodnutej sadzby a počtu hodín potrebných na vybavenie veci,
  • paušálna - dohodnutá celková suma za poskytovanie služieb v určitom období alebo za úplné vybavenie veci,
  • podielová - podielom na hodnote veci v prípade úspechu vo veci,
  • tarifná - podľa počtu tzv. úkonov právnej služby s ohľadom na tarifu uvedenú vo vyhláške
  • kombinovaná - kombináciou vyššie uvedených spôsobov určenia odmeny.