Profil

Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Máme skúsenosti s občianskym právom (vrátane rodinného), obchodným a správnym právom, ako aj pracovným právom. Právne služby poskytujeme aj vo vybraných prípadoch trestného práva (zastupovanie poškodených, obvinených a poskytovanie právnych služieb iným účastníkom trestného konania). Kladieme dôraz na ochranu práv klienta, pričom máme vždy snahu o primeranú rovnováhu s právom chráneným verejným záujmom, o dôsledné rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd a princípov právneho štátu.
Zaoberáme sa sporovou, ako aj nesporovou agendou, spracovaním právnych analýz, spracovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poskytovaním písomných a ústnych informácií v rámci právneho poradenstva a zastupujeme klientov v konaní s protistranou, v súdnom aj mimosúdnom konaní, či v konaní pred inými orgánmi. Máme niekoľkoročné skúsenosti s konaniami nielen pred všeobecnými súdmi, ale aj Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva. Hlavným cieľom našej kancelárie je poskytovanie profesionálnych právnych služieb v záujme a k plnej spokojnosti našich klientov. Naše konanie je predvídateľné, pretože sa vždy riadime pokynmi klienta a vopred dohadujeme jasné podmienky ohľadom veci, v ktorej pre klienta poskytujeme právne služby vrátane príslušnej odmeny za ne.
Cítime sa viazaní normami právneho poriadku Slovenskej republiky, predpismi Slovenskej advokátskej komory, vrátane ustálených právnych zásad a noriem slušnosti a etiky pri poskytovaní právnych služieb v jednaní s našimi klientmi, vrátane jednania s protistranou, jej právnymi zástupcami a vrátane jednaní pri zastupovaní záujmov klienta v konaní pred príslušnými orgánmi.
Advokát a advokátski koncipienti advokátskej kancelárie sú členmi Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk)

Motto našej kancelárie by mohlo byť rôzne, s týmto sa tiež stotožňujeme:

Dôležitý je výsledok našej práce, čo do kvality a rýchlosti, ale vždy je dôležitá aj správnosť cesty,
ako sme sa k danému výsledku dostali.