Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby s dôrazom na ochranu práva vo verejnom záujme a ochranu ľudských práv najmä v týchto oblastiach:

Základné práva a slobody

  • Spracovanie právnych analýz pre národné aj medzinárodné vládne, či mimovládne inštitúcie. Táto oblasť zahŕňa tiež spracovanie rôznych manuálov, príručiek, rôznych podkladov na šírenie právneho vedomia v oblasti práv u širokej verejnosti, či so zameraním na konkrétnu cieľovú skupinu.
  • V prípade individuálnych porušení práv zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom SR a v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.
Správne právo
  • Spracovanie právnych analýz, poskytovanie právnych služieb a zastupovanie klientov v správnom konaní, podávanie žalôb a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov. Napríklad v prípade zásadného porušenia práv účastníkov v stavebnom a územnom konaní a porušenie iných pravidiel zákonného procesu pri vydávaní predmetných rozhodnutí. Práve v týchto prípadoch kladieme dôraz na dodržiavanie práva vo verejnom záujme a ochranu s tým súvisiaceho životného prostredia pri striktnom dodržiavaní platného a účinného územného plánu.
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • Poskytovanie právnych služieb súvisiacich so založením, zmenou, zánikom a likvidáciou obchodných spoločností a s prevodmi obchodných podielov spoločností. Spisovanie obchodných zmlúv a iných listín o právnych úkonoch.
Občianske právo (s dôrazom na ochranu osobnosti a dobrej povesti)
  • V prípadoch ochrany osobnosti a dobrej povesti právna analýza prípadu s ohľadom na rozlišovanie výrokov - hodnotiacich úsudkov a faktických tvrdení a schopnosti preukázania pravdivosti faktov. Následne zastupovanie pri rokovaní s protistranou, zastupovanie na súde.
  • Vypracovanie zmlúv (napríklad kúpnych, darovacích, nájomných, sprostredkovateľských), spisovanie iných listín o právnych úkonoch, kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností, riešenie majetkových sporov.
  • Poskytovanie právnych služieb pri vyporiadavaní majetku v podielovom spoluvlastníctve a bezpodielovom spoluvlastníctve.
  • Občianske právo zahŕňa tiež oblasť rodinného práva, v ktorej vieme poskytnúť poradenstvo, prípadne zastupovanie, ak je to nevyhnutné pri rozvodovom konaní, pri úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, pri určovaní výživného, a pod. Poskytovanie právnych služieb pri vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.